Kontakt

Ki og Aikido Dojo

Shin Shin Toitsu Aikido siden 1987

Affilieret med Ki no Kenkyukai A.I.

Kedelhallen, Nyelandsvej 75A, 2000 Frederiksberg


 
 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved